Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjęcia

Niezbędne dokumenty

Dokumenty, które osoby ubiegające się o przyjęcie do ZDPS w Wieleniu na podstawie skierowania z Ośrodków Pomocy Społecznej, zobowiązane są przedłożyć:

1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS.
2. Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej – musi zawierać pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
3. Opinia Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZDPS (wg wzoru).
4. Wniosek osoby niepełnosprawnej intelektualnie, która ukończyła 30 lat, a przebywającej w domu lub jej opiekuna.
5. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej – plus zgoda na ponoszenie opłat za pobyt w ZDPS.
6. Decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury – plus zgoda osoby ubiegającej się na ponoszenie opłat za pobyt w ZDPS.
7. NIP – numer identyfikacji podatkowej.
8. Deklaracja o zadysponowaniu 30% renty – przy przyjęciu do ZDPS.

Zapraszamy do zapoznania się z umieszczonym poniżej działem z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi przyjęcia Mieszkańca do naszego domu. Jeśli informacje nie są dla Państwa wystarczające – zapraszamy do kontaktu!

Kolejność obowiązanych do opłaty za pobyt

Koszty pobytu

Koszt pobytu Mieszkańca Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu wynosi 5736,77 zł (od roku 2024), przy czym zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są kolejno:

01

Mieszkaniec Domu

nie więcej niż 70% swego dochodu
02

Małżonek, zstępni, wstępni

w przypadku gdy dochód samotnie gospodarującego Mieszkańca - przekracza 300% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tzn. 2328 zł, natomiast w rodzinie wieloosobowej gdy dochód przekracza 1800 zł na osobę
03

Gmina kierująca osobę do Domu

w wysokości różnicy między kosztem utrzymania, a opłatami wniesionymi przez osoby oznaczone w punktach 1 i 2
Kliknij na pytanie a uzyskasz odpowiedź

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest dom pomocy społecznej?

Dom pomocy społecznej jest instytucją, której zadaniem jest m.in. świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom wymagającym całodobowej opieki.

Przez kogo prowadzony jest nasz Zespół Domów Pomocy Społecznej?

Zespół Domów Opieki Społecznej w Wieleniu prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Kto może ubiegać się o miejsce w domu pomocy społecznej?

O miejsce w DPS może ubiegać się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym.

Zasady przyjmowania – czyli co trzeba zrobić by uzyskać miejsce w DPS?

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać w celu uzyskania miejsca w DPS jest złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Z takim wnioskiem może wystąpić osoba zainteresowana, jak również, członek rodziny, przedstawiciel ustawowy oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Po otrzymaniu takiego wniosku, pracownik socjalny ośrodka, przeprowadza wywiad środowiskowy, który ma na celu sprawdzenie informacji dotyczących sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej tej osoby.

Po zgromadzeniu wymaganej dokumentacji, ośrodek wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Cała dokumentacja wraz z decyzją ośrodka przekazywana jest do powiatowego centrum pomocy rodzinie, które wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS.

Jakie są opłaty za pobyt?

Należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami pobyt w DPS jest płatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Kto jest obowiązany do wnoszenia opłaty?

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej obowiązanymi do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Kiedy gmina dopłaci do pobytu seniora w domu pomocy społecznej?

Koszty pobytu seniora w domu pomocy społecznej pokrywane są wspólnie przez seniora oraz jego rodzinę. Możliwe jest jednak zwolnienie rodziny z tej opłaty przy spełnieniu pewnych warunków.

Jakie są kryteria zwolnienia rodziny z tej opłaty?

O dopłacie członków rodziny do kosztów pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej decyduje kryterium dochodowe, które w gospodarstwie jednoosobowym wynosi 1.902,00 zł miesięcznie, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym 1.542,00.

Wynika z tego, że dopłat będą dokonywać tylko ci członkowie rodziny, których dochód przekracza wyżej podane kryteria, pozostali zaś zostaną z tego obowiązku zwolnieni

Co powinien zapewnić dom opieki społecznej?

Dom pomocy społecznej powinien zapewniać:

• Dach nad głową,

• Odzież i obuwie,

• Utrzymanie czystości,

• Opiekę nad mieszkańcami,

• Pielęgnację,

• Wyżywienie,

• Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i załatwianiu spraw osobistych,

• Udział w terapiach zajęciowych,

• Zaspokajanie potrzeb związanych z religią mieszkańców i ich obcowaniem z kulturą,

• Dążenie do usamodzielniania mieszkańców,

• Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność informacji o nich, a także możliwość sprawnego wnoszenia i załatwiania skarg i wniosków.

Czy można w domu opieki umieścić osobę bez jej zgody?

Przeważająca liczba mieszkańców domów opieki społecznej sama wyraża zgodę na przebywanie w tych placówkach. Jednak zdarzają się sytuacje oraz osoby, które ze względu np. na swój stan zdrowia i warunki bytowe zostają przymusowo umieszczane w domu opieki społecznej.

Kto wyraża zgodę na umieszczenie osoby w domu opieki?

Zasadniczo osoba, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, może być za jej zgodą lub zgodą jej przedstawiciela ustawowego przyjęta do domu pomocy społecznej.

Kiedy zgoda na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie jest wymagana?

Jeżeli osoba lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na przyjęcie jej do domu pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby, organ do spraw pomocy społecznej może wystąpić do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby z wnioskiem o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej zgody.

Z takim wnioskiem może również wystąpić kierownik szpitala psychiatrycznego, jeżeli dotyczy to osoby, która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, przy czym nie ma potrzeby dalszej hospitalizacji takiej osoby.

W przypadku gdy osoba chora psychicznie nie jest zdolna do wyrażenia zgody, o jej skierowaniu do domu opieki społecznej decyduje sąd rodzinny.

Prawo do odwołania od decyzji o umieszczeniu osoby w domu opieki.

Osoba umieszczona w domu opieki bez jej zgody, jak również jej przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo oraz osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę mają prawo występować do sądu o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej. Z wnioskiem w takiej sprawie może również wystąpić kierownik takiej placówki, jeżeli uzna, że zmieniły się okoliczności, które uzasadniały orzeczenie o przyjęciu osoby do placówki.

Jakie dokumenty musi posiadać osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu opieki?

1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS.

2. Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej – musi zawierać pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

3. Opinia Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS (wg wzoru).

4. Wniosek osoby niepełnosprawnej intelektualnie, która ukończyła 30 lat, a przebywającej w domu lub jej opiekuna.

5. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej – plus zgoda na ponoszenie opłat za pobyt w DPS.

6. Decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury – oraz zgoda osoby ubiegającej się na ponoszenie opłat za pobyt w DPS.

7. NIP – numer identyfikacji podatkowej.

8. Wypis o rezygnacji z opieki lekarza rodzinnego – przy przyjęciu do DPS.

9. Deklaracja o zadysponowaniu 30% renty – przy przyjęciu do DPS.

Infrastruktura

Nasz dom to zespół budynków 3- i 4-kondygnacyjnych z windami oraz licznymi przystosowaniami dla osób mniej sprawnych, w postaci podjazdów, wózków, poręczy, dodatkowego wyposażenia.

Terapia

Bogata oferta terapii zajęciowej manualnej, intelektualnej i rozrywkowej. Zajęcia dostosowujemy do naszych podopiecznych tak, aby ich wykonywanie poprawiało stan zdrowotny i kondycję psychiczną.

Rehabilitacja

Do dyspozycji Mieszkańców oddaliśmy szeroki wachlarz nowoczesnych sprzętów rehabilitacyjnych i akcesoriów, które pomagają naszym podopiecznym przywracać sprawność.

Opieka medyczna

Opieka medyczna zapewniona jest całą dobę przez lekarza rodzinnego i wykwalifikowany personel medyczny. W domu znajdują się gabinet zabiegowy i gabinety doraźnej pomocy medycznej.