Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

 W ramach doskonalenia umiejętności zawodowych personelu pielęgniarskiego, a tym samym możliwości zapewniania Mieszkańcom coraz lepszej opieki, od 15 czerwca do 18 listopada br. odbył się w naszym zespole domów kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa geriatrycznego. Kurs – bazując na programach i systemie szkolenia akredytowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie -przeprowadzili specjaliści z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Pile.
 Celem kształcenia było zdobycie przez pielęgniarkę ogólnej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią umiejętności postępowania i pielęgnowania chorych z typowymi schorzeniami wieku podeszłego.
 W zajęciach teoretycznych i praktycznych udział wzięło dwadzieścia pielęgniarek zatrudnionych w naszym zespole domów.
 Dowodem ukończenia kursu są certyfikaty, które każda z słuchaczek otrzymała po zakończonym szkoleniu.
 Cieszymy się bardzo z tego faktu, gratulujemy wszystkim pielęgniarkom i życzymy, aby pogłębiona na kursie wiedza przyczyniła się do coraz lepszego sprawowania opieki nad naszymi Mieszkańcami i do ułatwienia samym zainteresowanym, ich trudnej, pełnej poświęceń codziennej pracy.

S. EWA POLLUS