Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Najpiękniejsza i najważniejsza noc w roku

Niech blask Twojego narodzenia rozjaśni noc świata. Niech moc Twojego orędzia miłości zniweczy butne podstępy złego. Niech dar Twojego życia pozwoli nam coraz lepiej rozumieć, jaką wartość ma życie każdej ludzkiej istoty.

Jan Paweł II

Zbliża się najpiękniejsza i najważniejsza noc w roku. Noc święta, oczekiwana, która na zawsze zjednoczyła Boga z człowiekiem. Usiądziemy wkrótce przy biało nakrytym stole wigilijnym, podzielimy się opłatkiem… Oczy wielu z nas napełnią się łzami tęsknoty, kiedy zanucimy tę piękną melodię „Przyjdź na świat… żeby zająć wśród nas, puste miejsce przy stole…”
Będziemy sobie wzajemnie życzyć zdrowia, radości, obfitości Bożych łask, a ja chciałabym dzisiaj składając Państwu życzenia w imieniu Siostry Przełożonej i swoim własnym, przytoczyć tak dawno napisane, a jakże ważne i aktualne słowa:

„Dzie­ciąt­ko Boże, uczyń cud raz jesz­cze.
Więk­szy, niż bi­twa wy­gra­na nad wrogiem,
Każ pol­skie ser­ca w pol­skie ująć klesz­cze,
jed­ną od­dy­chać Pol­ską, jed­nym Bo­giem.
Niech nas dwóch idzie po tej sa­mej ścież­ce,
a gdy się ze­tkną, nie­chaj wiel­ki Boże!
Z oczu do­bę­dą uśmiech a nie noże!
Spraw to Dzie­ciąt­ko No­wo­na­ro­dzo­ne,
A my Ci za to przy­nie­sie­my w po­dzię­ce
to, co Cię zło­tym na­peł­ni uśmie­chem:
Dwa pol­skie ser­ca mi­ło­ścią złą­czo­ne.
I dwie złą­czo­ne zgo­dą pol­skie ręce.”

Niech Nowonarodzone Dziecię błogosławi każdy dom, każdą rodzinę, niech zasiądzie wśród nas, a my przyjmijmy Go sercem gorącym, z radością i nadzieją i wiarą, że Bogiem silni pokonamy wszystkie trudy życia i jedną oddychać będziemy Polską.

Szczęść Boże
S. Ewa Pollus