Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Rewitalizacja to metoda ożywiania zdegradowanych dzielnic miasta. Jest inicjowana i koordynowana przez samorząd miasta. Rewitalizacja, jak mówi jedna z licznych definicji, to: skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
13 lipca w ramach trwających obecnie prac nad Lokalnym Program Rewitalizacji Gminy Wieleń oraz związanych z nim konsultacji społecznych, Siostra Dyrektor wzięła udział w konsultacjach władz samorządowych z przedstawicielami lokalnego biznesu, jako przedstawiciel jednego z największych pracodawców gminy Wieleń. Jednocześnie Stowarzyszenie „Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego” było reprezentowane podczas konsultacji z organizacjami samorządowymi. Aktywny udział w konsultacjach bierze także Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi – Dom Zakonny w Wieleniu. Zgromadzenie do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wieleń złożyło projekt pod nazwą „Życie może być piękne … zawsze” a obejmujący społeczną sferę życia naszego miasta i gminy taką jak:
– aktywizacja osób niepełnosprawnych, seniorów, integracja międzypokoleniowa oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
– przełamywanie barier, w przyjaznych warunkach, poprzez wprowadzanie nowych form aktywności.