Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Akademia samodzielności

  16 maja wzięliśmy udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, którego organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – partner projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”.
  Spotkanie prowadził Pan Łukasz Koperski a wśród zaproszonych uczestników był m.in. Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki Pan Tadeusz Teterus, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance a także przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz lokalnych organizacji pozarządowych.
  Byli wśród nas również przedstawiciele Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka „PODAJ DALEJ”, dzięki której jest realizowany wcześniej wspomniany projekt. Projekt mający na celu zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 osób z niepełnosprawnością, którzy przebywają w mieszkaniach wytchnieniowych, a także poprawę dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej.
  Podczas spotkania przedstawiono diagnozę sytuacji osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce, a w dalszej jego części omówiono model usług społecznych tych osób. Celem takiego modelu jest stworzenie warunków do usamodzielnienia się danych osób poprzez organizację usług społecznych: Asystenta Osobistego Osób Niepełnosprawnych, Centrum Wspierania Opiekunów Faktycznych, wspomaganych mieszkań oraz poradnictwa specjalistycznego.
  Trzecia część zebrania miała charakter warsztatowy. Podzieleni na grupy omawialiśmy sytuację osób z niepełnosprawnością i opiekunów faktycznych w lokalnych społecznościach w chwili obecnej, przyczyny takiego stanu rzeczy oraz prognozy dotyczące jego poprawy w przyszłości.

MAGDALENA ŁUKOMSKA -KORNIEWICZ