Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

104. Rocznica Odzyskania Wolności

„Nie miecz, nie tarcze bronią języka, lecz arcydzieła”

Cyprian Kamil Norwid

123 lata trwała walka Polski o odzyskanie niepodległości. Pamiętamy z lekcji historii o licznych czynach zbrojnych, powstaniach narodowych, walkach podziemnych naszych przodków, bojach o zachowanie języka ojczystego… Nie zapomnijmy jednak o tym, że wielkim frontem walki w tym okresie była też literatura, poprzez którą wybitni pisarze i poeci – mimo, że często zmuszeni do emigracji – zagrzewali Polaków do walki. Już za kilka dni obchodzić będziemy to jakże ważne dla każdego Polaka święto – 104 rocznicę odzyskania wolności. Może w tym roku nawiązując do wyżej zacytowanych słów naszego wielkiego poety, spróbujmy zagłębić się właśnie w poezji, która jest jednym z najpiękniejszych wyrazów uczuć znanych ludzkości. Choćby w wierszu Marii Konopnickiej:

Oj­czy­zna moja – to ta zie­mia dro­ga,
Gdziem uj­rzał słoń­ce i gdziem po­znał Boga,
Gdzie oj­ciec, bra­cia i gdzie mat­ka miła
W pol­skiej mnie mo­wie pa­cie­rza uczy­ła.
Oj­czy­zna moja – to wio­ski i mia­sta,
Wśród pól le­chic­kich sa­dzo­ne od Pia­sta;
To rze­ki, lasy, kwiet­ne niwy, łąki,
Gdzie pieśń na­dziei śpie­wa­ją skow­ron­ki.
Oj­czy­zna moja – to pra­oj­ców sła­wa,
Szczer­biec Chro­bre­go, ce­cor­ska bu­ła­wa,
To duch ry­cer­ski, szla­chet­ny a mę­ski,
To na­sze wiel­kie zwy­cię­stwa i klę­ski.
Oj­czy­zna moja – to te ci­che pola,
Któ­re od wie­ków zdep­ta­ła nie­wo­la,
To te kur­ha­ny, te smęt­ne mo­gi­ły –
Co jej swo­bo­dy obroń­ców przy­kry­ły.
Oj­czy­zna moja – to ten duch na­ro­du,
Co żyje cu­dem wśród gło­du i chło­du,
To ta na­dzie­ja, co się w ser­cach kwie­ci,
Pra­cą u oj­ców, a piosn­ką u dzie­ci!

Szczęść Boże
S. Ewa Pollus